Utdanningshjelpen støtter 19 elever fra barneskole til universitetsnivå i Ghana, hvorav 11 jenter og 8 gutter.

I Ghana lever 30% av innbyggerne for under 1 dollar dagen. 48,2 prosent av bybefolkningen lever i slumområder*, og det er en stor utfordring for mange at skolegang ikke er gratis. Skoleavgift, PTA-avgift (Parent Teacher Association), skoleuniform inklusive sko, skolebøker og skrivemateriell må elevene selv betale. På videregående og høyere utdanning er utgiftene betydelig høyere, og mange fullfører derfor bare grunnskolen.
(*kilde: globalis.no)

Prosjekt

Accra, 14 elever

Accra er Ghanas hovedstad og ligger i Greater Accra Region. 14 av elevene våre hører til dette prosjektet, som er det største i dag. Elevene bor i 5 forskjellige bydeler.

Brekuso, 3 elever

Brekuso er en liten fjell landsby nordøst for Accra, som ligger i Greater Accra Region. Her støtter UH tre søsken med utdanning. Det er en gutt og to jenter. Begge jentene har hareskår og problemer med tale. Jentene har fått taletrening i perioder. Prosjektleder jobber med mulighetene for å gi jentene mer kontinuerlig tilbud for forbedring av tale.

Nkroful, 1 elev

I Nkroful i Western Region støtter vi en elev som går på videregående skole. Eleven bodde tidligere i Accra, men grunnet mangel på skoleplasser går han nå på internatskole.

Kumasi, 1 student

Kumasi er Ghanas nest største by og ligger i Ashanti Region. Her støtter vi en jente med sykepleierutdanning. Jenta ble innlemmet i prosjektet i 2011 gjennom midler samlet inn fra UH Ghanas vinterkampanje “Tenn et skolelys”.

Hvordan drives prosjektene?

Rekruttering og oppfølging

Elevene som blir tatt opp i programmet blir anbefalt av lokale samarbeidspartnere.

Det legges stor vekt på om eleven er motivert, tidligere har falt ut av skolen av sosioøkonomiske grunner og om de har foreldre/verger som ikke har utsikter til å støtte dem med skolegang.

Elevene vi støtter har til felles at de ikke har mulighet til å betale for utdanningen sin selv. Elevene får betalt skoleavgifter og nødvendig skolemateriell. Noen av elevene har ekstra skolerelaterte behov som de får støtte til, for eksempel har to elever med hareskår fått taletrening i perioder, og noen elever får privatundervisning i tillegg til vanlig skolegang.

Da prosjektet ble startet i 2004 ble de første elevene rekruttert fra en aktivitetsgruppe for gutter uten skoleplass. En av elevene som ble rekruttert herifra går nå sitt siste år på videregående skole. Av de fire elevene som ble rekruttert herifra er to i dag fortsatt under utdanning med støtte fra UH.

Youth Hope International School er en førskole for barn som er økonomis rimeligere en den offentlige skolen. UH har siden 2008 rekurttert flere elever. Frivillige i Ghana har bygd et klasserom og toaletter på denne skolen. De har også støttet skolen økonomisk ved å betale lærerlønninger og andre forefallende utgifter.

Det er UH Norge som til slutt godkjenner en anbefaling om rekruttering. Anbefalinger fra lokale samarbeidspartnere vektlegges.

Studiegaranti

Når en elev tas opp i UHs studieprogram signeres det en avtale mellom eleven, lokalt ansvarlig og UH. Studiegaranti innebærer at eleven støttes til og med videregående skole, mot at han/hun oppfyller sin del av avtalen: gjennomfører studiet. Dersom en elev ikke har finansiell mulighet til å fortsette på høyere utdannelse, kan en ny avtale om studiegaranti inngås på samme måte som tidligere.

Elevens avtale gir han/hun rett på skolepenger og skolemateriell og kan i den sammenheng få betalt ekstraundervisning eller leksehjelp dersom dette er nødvendig.

Lokale partnere

I Ghana samarbeider vi med fem frivillige. Tre personer fungerer som lokale kontrollører, en som ekstern kontrollør og en person er organisatorisk ansvarlig.

De lokale kontrollørene har ansvar for et bestemt antall elever hver. De er ansvarlige for direkte oppfølging av elevene via kontakt med skolen. Slik får de innsyn i fravær, beståtte eksamener (karakterkort), skoleutgifter, bokliste o. l betaling av skoleavgifter og materiell. De gjennomfører også hjemmebesøk og personlige samtaler med elevene. De frivillige samler inn alle kvitteringer som videre skal godkjennes av ekstern kontrollør. De lokale kontrollørene kan også anbefale bytting av skole for en elev dersom det viser seg at eleven ikke får den undervisningen som best passer for han/hun, eller skolen av forskjellige grunner ikke er tilfredsstillende.

Alle våre lokale partnere undertegner en ansvarsavtale når de begynner sitt frivillige arbeid for UH. Når denne avtalen undertegnes er den frivillige forpliktet til å utføre oppgavene som er beskrevet over for perioden. Dersom det oppstår problemer med noen av studentene eller oppgavene, vil de få hjelp av organisatorisk ansvarlig i Ghana eller prosjektleder i Norge.

Dersom eleven ikke møter ved studiestedet/faller fra, inviteres eleven til motivasjonssamtale. Der kartlegges det hvorfor eleven ikke oppfyller sin del av avtalen, og det forsøkes å finne en felles løsning på situasjonen. Organisatorisk ansvarlig rapporterer til UH Norge og endelig tas eleven ut av programmet dersom eleven ikke vil fortsette eller det ikke er mulig å komme fram til en felles løsning. To elever har valgt å avbryte sin utdannelse grunnet ikke-skolerelaterte omstendigheter.

Ekestern kontrollør jobber uavhengig av de andre frivillige involverte og utfører kontrollbesøk skolene i løpet av et semester.Eksternt kontrolløren går også over kvitteringene fra de lokalt ansvarlige og rapporterer 3 ganger i året til prosjektleder i Norge.

Tidligere organisasjonssekretær i UH, Guro Sørensen, er nå bosatt i Ghana og er organisatorisk ansvarlig. Hun har kontakt med alle lokale frivillige og besøker alle elevene med jevne mellomrom, og skriver månedlige rapporter til prosjektleder i Norge.

Hvem gjør hva?

Innsamling av midler og kvalitetssikring

UH samler inn økonomiske midler hovedsakelig gjennom dugnadsarbeid i Norge. Samtidig får organisasjonen inn penger via faste givere, enkeltdonasjoner og via samarbeidspartnere i Norge.

I 2011 startet UH Ghana en vinterkampanje med navnet Tenn et Skolelys, som vil bli en årlig kampanjeder midlene går til eksisterende eller nye studenter i prosjektet. I 2011 ble det samlet inn penger til to nye studenter gjennom salg av lys og kort. Det ble også arrangert informasjonsstander for kampanjen.

UH Ghana ønsker å komme i kontakt med enkeltindivider, skoler, bedrifter eller organisasjoner som kunne tenke seg å samarbeide med vårt prosjekt i Ghana. Ønskes informasjon om innsamling av midler, organisering av studieturer til Ghana eller annet, kan prosjektleder Hilde Woxen kontaktes på hilde@utdanningshjelpen.no

Prosjektleder driver også www.maridadi.no Her selges klær og accessoirer til kvinner, menn og barn, samt diverse produkter til hjemmet. Produktene er produsert i forskjellige land i Afrika, Latin-Amerika og Sør Europa, deriblant Ghana. Prosjektet i Ghana får 10 % av overskuddet fra salget.

Skolepengene sendes direkte fra Norge til de lokalt ansvarlige som så betaler skolen direkte. Skolemateriell kjøpes inn av den lokalt ansvarlige .Deretter samler ekstern kontrollør inn kvitteringer for betalte skolepenger knyttet til navnet på elevene, og sender disse tilbake til Norge.

Resultater

Foreløpig har en elev fullført høyere utdanning, og to elever fullført videregående skole.

Hvordan kan du bidra?

Du kan engasjere deg spesielt i Ghanaprosjektet og det finnes flere forskjellige måter å bidra på både i Norge og i Ghana. Ta kontakt med prosjektleder for informasjon: hilde@utdanningshjelpen.no

Dersom du ønsker å donere et enkelt bidrag til Ghanaprosjektene kan du gjøre dette via vår spesifiserte konto 9015.17.68287

Ønsker du å være med på en av våre dugnader gjennom sommeren, se Summer program